Materiałowe – stale

PN-EN ISO 9445-1:2010 Stal odporna na korozję walcowana na zimno w sposób ciągły — Tolerancje wymiarów i kształtu — Część 1: Taśma wąska i pasy

Zakres

Podano tolerancje wymiarów i kształtu taśmy wąskiej ze stali odpornej na korozję walcowanej na zimno w sposób ciągły, o grubościach równych 3 mm lub mniejszych i szerokościach mniejszych niż 600 mm. Określono zastosowanie również do pasów otrzymanych z takiej taśmy

PN-EN ISO 9445-2:2010 Stal odporna na korozję walcowana na zimno w sposób ciągły — Tolerancje wymiarów i kształtu — Część 2: Taśma szeroka, blacha gruba i blacha cienka

Zakres

Podano tolerancje wymiarów i kształtu taśmy szerokiej, blachy grubej i blachy cienkiej ze stali odpornej na korozję walcowanych na zimno w sposób ciągły, o grubościach od 0,30 mm do 8,0 mm i szerokościach od 600 mm do 2 100 mm

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy

 Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące wyrobów długich i wyrobów płaskich walcowanych na gorąco ze stali konstrukcyjnych, z wyjątkiem kształtowników zamkniętych i rur. Podane stale są przeznaczone na konstrukcje spawane, nitowane i łączone śrubami

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Zakres

Podano wymagania dotyczące walcowanych na gorąco wyrobów długich, wyrobów płaskich i półwyrobów przeznaczonych do dalszego przetwarzania na wyroby długie i wyroby płaskie ze stali konstrukcyjnych niestopowych. Nie dotyczy kształtowników zamkniętych i rur

PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyrobów długich i wyrobów płaskich walcowanych na gorąco ze spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych w stanie po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym, o grubości <= 250 mm w przypadku gatunków stali S275, S355 i S420 oraz grubości <= 200 mm w przypadku gatunku stali S460. Podane stale są przeznaczone na szczególnie obciążone elementy konstrukcji spawanych takich jak mosty, wrota śluz, zbiorniki magazynowe, zbiorniki na wodę itd., użytkowane w temperaturze otoczenia i w niskich temperaturach

PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym

Zakres

Podano wymagania dotyczące walcowanych na gorąco wyrobów długich i wyrobów płaskich ze spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych w stanie po walcowaniu termomechanicznym, o grubości <= 120 mm w przypadku wyrobów płaskich oraz grubości <= 150 w przypadku wyrobów długich. Podane stale są przeznaczone na szczególnie obciążone elementy konstrukcji spawanych takich jak mosty, wrota śluz, zbiorniki magazynowe, zbiorniki na wodę itd., użytkowane w temperaturze otoczenia i niskich temperaturach

PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyrobów płaskich i wyrobów długich z walcowanych na gorąco stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących. Podane stale są przeznaczone głównie do stosowania w temperaturach otoczenia na elementy spawane, łączone śrubami i nitowane, które powinny wykazywać zwiększoną odporność na korozję atmosferyczną

PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyrobów płaskich ze stali stopowych specjalnych o podwyższonej granicy plastyczności, dostarczanych w stanie ulepszonym cieplnie. Określono stosowanie stali na walcowane na gorąco wyroby płaskie o minimalnej grubości nominalnej 3 mm i maksymalnej grubości nominalnej <= 150 mm w przypadku gatunków S460, S500, S550, S620 i S690, maksymalnej grubości nominalnej <= 100 mm w przypadku gatunku S890 i maksymalnej grubości nominalnej <= 50 mm w przypadku gatunku S960. Stale te po ulepszeniu cieplnym mają minimalną granicę plastyczności od 460 MPa do 960 MPa

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali — Część 1: Znaki stali

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej ustalono zasady oznaczania stali za pomocą symboli literowych i cyfrowych, wskazujących na zastosowanie i główne cechy stali, np. własności mechaniczne, własności fizyczne i skład chemiczny stali, co pozwala w prosty sposób identyfikować poszczególne gatunki stali.
Powyższe zasady można również stosować do stali nieznormalizowanych.
PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali — Część 2: System cyfrowy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano system cyfrowy, określany jako numery stali, umożliwiający oznaczanie gatunków stali. Norma zawiera postanowienia dotyczące budowy numerów stali i organizacji ich rejestrowania, ustalania i rozpowszechniania. Numery stali są uzupełnieniem znaków stali ustalonych w EN 10027-1.
PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej — Tolerancje wymiarów i kształtu

Zakres

Podano wymagania dotyczące tolerancji wymiarów i kształtu blach walcowanych na gorąco ze stali niestopowych i stopowych, o następujących charakterystykach: grubość nominalna 3 mm < lub = t < lub = 400 mm; szerokość nominalna w > lub = 600 mm. Nie stosuje się do stali odpornych na korozję. Nie objęto blach grubych o przekroju kołowym, blach grubych o nieregularnym kształcie, blach grubych żeberkowych i blach grubych podłogowych z wypukłym wzorem oraz blach uniwersalnych

 

PN-EN 10056-1:2017-03 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej — Część 1: Wymiary

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wymiarów nominalnych walcowanych na gorąco kątowników równoramiennych i nierównoramiennych. Niniejsza norma nie ma zastosowania dla kątowników z ostrymi kątami wewnętrznymi. Niniejsze wymagania nie mają zastosowania dla kątowników równoramiennych i nierównoramiennych walcowanych ze stali nierdzewnej.

PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej — Tolerancje kształtu i wymiarów

Zakres

Określono tolerancje kształtu, wymiarów i masy kątowników równoramiennych i nierównoramiennych walcowanych na gorąco ze stali konstrukcyjnej

PN-EN 10058:2005 Pręty stalowe płaskie walcowane na gorąco ogólnego zastosowania — Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów

Zakres

Podano nominalne wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów prętów stalowych płaskich walcowanych na gorąco ogólnego zastosowania

PN-EN 10059:2005 Pręty stalowe kwadratowe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania — Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów

Zakres

Podano nominalne wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów prętów stalowych kwadratowych walcowanych na gorąco ogólnego zastosowania

PN-EN 10060:2006 Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania — Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów

Zakres

Podano nominalne wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów prętów stalowych okrągłych walcowanych na gorąco

PN-EN 10083-1:2008 Stale do ulepszania cieplnego — Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy półwyrobów wykonanych na gorąco (np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich), prętów, walcówki, blach uniwersalnych, walcowanych na gorąco blach cienkich i blach grubych oraz taśm i odkuwek wytworzonych ze stali niestopowych do ulepszania cieplnego hartowanych izotermicznie, stali stopowych do ulepszania cieplnego hartowanych izotermicznie, stali niestopowych hartowanych płomieniowo i indukcyjnie i stali stopowych hartowanych płomieniowo i indukcyjnie, dostarczanych w różnych stanach obróbki cieplnej i różnym stanie powierzchni

PN-EN 10083-2:2008 Stale do ulepszania cieplnego — Część 2: Warunki techniczne dostawy stali niestopowych

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy półwyrobów wykonanych na gorąco (np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich), prętów, walcówki, blach uniwersalnych, walcowanych na gorąco blach cienkich i blach grubych oraz taśm i odkuwek wytworzonych ze stali niestopowych do ulepszania cieplnego hartowanych izotermicznie i stali niestopowych hartowanych płomieniowo i indukcyjnie, dostarczanych w różnych stanach obróbki cieplnej i różnym stanie powierzchni

PN-EN 10083-3:2008 Stale do ulepszania cieplnego — Część 3: Warunki techniczne dostawy stali stopowych

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy półwyrobów wykonanych na gorąco (np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich), prętów, walcówki, blach uniwersalnych, walcowanych na gorąco blach cienkich i blach grubych oraz taśm i odkuwek wytworzonych ze stali stopowych do ulepszania cieplnego hartowanych izotermicznie i stali stopowych hartowanych płomieniowo i indukcyjnie, dostarczanych w różnych stanach obróbki cieplnej i różnym stanie powierzchni

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję — Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano skład chemiczny stali odpornych na korozję, podzielonych zgodnie z ich głównymi własnościami na stale nierdzewne, stale żaroodporne i stale żarowytrzymałe i określonych w Normach Europejskich zestawionych w Tablicy 1. Dane odniesienia własności fizycznych zamieszczone są w Tablicach od E.1 do E.8

PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozję — Część 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy walcowanych na gorąco lub na zimno blach cienkich/grubych i taśm, wykonanych z podstawowych i specjalnych gatunków stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia. Ogólne warunki techniczne dostawy określone w EN 10021 stosuje się w uzupełnieniu do wymagań niniejszej Normy Europejskiej, chyba że w niniejszej Normie Europejskiej ustalono inaczej. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do materiałów o odmiennych charakterystykach jakościowych, powstałych w wyniku obróbki rodzajów stali wymienionych powyżej

PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozję — Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy półwyrobów, walcowanych na gorąco lub na zimno prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej, wykonanych z podstawowych i specjalnych gatunków stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia. Ogólne warunki techniczne dostawy określone w EN 10021 stosuje się w uzupełnieniu do wymagań niniejszej Normy Europejskiej, chyba że w niniejszej Normie Europejskiej ustalono inaczej. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do materiałów o odmiennych charakterystykach jakościowych, powstałych w wyniku obróbki rodzajów stali wymienionych powyżej

PN-EN 10088-4:2010 Stale odporne na korozję — Część 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach cienkich i taśm ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych

Zakres

Określono warunki techniczne dostawy walcowanych na gorąco lub na zimno blach grubych, blach cienkich i taśm, wykonanych z podstawowych i specjalnych gatunków stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych. Podano klasyfikację gatunków stali, wymagania, metody kontroli i badań, warunki oceny zgodności oraz sposób cechowania wyrobów

PN-EN 10088-5:2010 Stale odporne na korozję — Część 5: Warunki techniczne dostawy prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych

Zakres

Określono warunki techniczne dostawy walcowanych na gorąco lub na zimno prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej, wykonanych z podstawowych i specjalnych gatunków stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych. Podano wymagania, metody badań, warunki oceny zgodności oraz sposób znakowania wyrobów

 

 

PN-EN 10131:2008 Wyroby płaskie ze stali niskowęglowych i stali o podwyższonej granicy plastyczności walcowane na zimno, niepowlekane i powlekane elektrolitycznie powłoką cynkową lub cynkowo-niklową, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno — Tolerancje wymiarów i kształtu

Zakres

Podano tolerancje wymiarów i kształtu wyrobów płaskich ze stali niskowęglowych i stali o podwyższonej granicy plastyczności walcowanych na zimno niepowlekanych i powlekanych elektrolitycznie powłoką cynkową lub cynkowo-niklową do obróbki plastycznej na zimno, o minimalnej grubości 0,35 mm i, jeżeli nie określono inaczej przy zamawianiu, mniejszej lub równej 3 mm, dostarczanych w postaci blach, taśm, taśm ciętych wzdłużnie lub pasów uzyskanych z taśm ciętych wzdłużnie lub blach