REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZEZ INTERNET PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez internet przy wykorzystaniu środków porozumienia przez internet oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Sprzedaż organizowana jest przez ABeng

 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019 r. do odwołania.

§ 2 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług drogą elektroniczną i zobowiązana do uiszczenia należności za Zamówienie lub usługę

 2. Organizator – ABeng

 3. Dystrybutor – osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie umowy o współpracy może sprzedawać produkty firmy ABeng.

 4. Potwierdzenie – wiadomość email lub sms, wysłana do Klienta (na adres e-mail bądź nr telefonu podany przez klienta), potwierdzająca dokonania prawidłowego Zamówienia.

 5. Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna.

 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 7. Produkt – Towary w tym Utwór i Usługi dodatkowe prezentowane na stronie abengineering.pl i abeng.eu oraz w Sklepie Internetowym.

 8. Utwór – dokumentacja konstrukcyjna na podstawie, której możliwe jest wyprodukowanie urządzenia.

 9. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zwana Umową w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 11. Prawa autorskie – zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, a także ogół praw przysługujących autorowi utworu (lub innemu uprawnionemu podmiotowi) upoważniających go do decydowania o eksploatacji utworu i czerpaniu z niej korzyści finansowych.

 12. Twórca– firma ABeng

§ 3 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia przez stronę abengineering.pl i abeng.eu oraz w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Wszystkie produkty oferowane przez ABeng zwany dalej Twórcą są jego własnością.

 3. Twórca oświadcza, że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) jest twórcą dzieła proponowanej w sprzedaży na stronie abenginerring.pl i abeng.eu, zwanego dalej utworem.

 4. Twórca oświadcza, że utwór został przez niego wykonany osobiście, nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mu pełne prawa majątkowe do niego, a także, że może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy.

 5. Twórca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworu nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

 6. Przepisami niniejszej umowy Twórca przenosi na Nabywcę autorskie prawa majątkowe w zakresie wykonanie na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia.

 7. Przepisami niniejszej umowy Twórca nie przenosi na Nabywcę autorskie prawa majątkowe w zakresie wykonanie na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia w celach sprzedażowych.

 8. Od chwili zawarcia umowy Nabywca nie ma prawa do dalszej odsprzedaży praw autorskich do utworu bez wiedzy i pisemnej zgody Twórcy w zakresie, w którym nabył je przepisami niniejszej umowy.

 9. W przypadku utworu Twórca nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe błędy. Jakiekolwiek błędy będą poprawiane przez Twórcę.

 10. Kupujący nie ma prawa do upubliczniania i kopiowania zakupionego Utworu, chyba że obydwie ze stron podpisały stosowną umową, w której określono zasady o współpracy lub przeniesienia praw autorskich.

 11. Twórca może przenieść na Nabywcę prawa do ingerowania w strukturę utworu, dokonywania opracowań adaptacji, tłumaczeń i utworów zależnych, ale wymaga to pisemnej zgody Twórcy.

 12. Koszty i zakres przeniesienia praw autorskich Utworu są za każdym razem ustalane między Twórcą a Nabywającym. Wymaga to pisemnej umowy, w której określona jest kwota oraz zakres przeniesionych praw autorskich.

 13. Jedynie po stronie Twórcy leży prawo do publikowania utworu.

 14. Każdy ze sprzedawanych Utworów jest zabezpieczony przez Twórcę odpowiednim numerem przypisanym do każdego z Klienta.

 15. W przypadku naruszenia praw autorskich (np. sprzedaży lub udostępnienia Utworu) bez pisemnej zgody Twórcy skutkować będzie pociągnięciem Nabywcy, który to naruszenie wykonał do odpowiedzialności zgodnie z art.79 i art.80 ustawie o prawach autorskich.

 16. W przypadku zakupu Utworu i po jego dostarczeniu do Klienta zgodnie z ofertą, zwroty nie są przyjmowane, ze względu na łatwość jego skopiowania.

§ 4 Warunki płatności

 1. Cena nabycia utworu obejmuje wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie na stronie internetowej abengineering.pl i abeng.eu.

 2. Cena nabycia produktu obejmuje towar zgodnie z ofertą, natomiast nie obejmuje kosztów transportu, które są ustalane każdorazowo drogą mailową.

 3. Cena transportu utworu w przypadku wysyłki drogą mailową jest równy 0 zł, w przypadku innej wysyłki transport jest ustalany z Klientem drogą mailową.

 4. Do ceny nabycia Przedmiotu transakcji należy dodać cenę transportu.

 5. Po dokonaniu zakupu poprzez stronę internetową abengineering.pl lub abeng.eu i zgodnie z opisanymi zasadami, Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty najpóźniej 7 dni po dokonaniu zakupu, w przypadku niedokonania zapłaty zakup jest anulowany.

 6. Tylko po zaksięgowaniu zakupu Przedmiot transakcji jest wysyłany do Klienta na wskazany przez niego adres.

 7. Opłatę za Przedmiot transakcji należy wnieść na numer konta podane podczas przyjęcia zamówienia Tytuł przelewu powinien zawierać dane Klienta oraz kod przypisany do transakcji, który zostanie wysłany do Klienta na wskazany adres mailowy po dokonaniu zakupu.

 8. Dokument księgowy zostanie wystawiony po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z ofertą przypisaną do danej transakcji.

 9. Klient dokonując zakupu Utworu zgadza się sprzedaż na podstawie Umowy Sprzedaży i jej akceptacji bez podpisu, natomiast pozostałe produkty na podstawie faktury bez podpisu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora wskazanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping